Energiföretagens systemsyn

Publicerat av: Eva Rydegran ·

När Energiföretagen Sverige bildades slogs det fast i stadgarna att föreningen skulle grunda sig på en systemsyn. En del av vad denna systemsyn innebär finns nedtecknat i stadgarna. Det finns även en mer ingående förklaring av systemsynen publicerad i rapporten ”Energiföretagen Sveriges systemsyn – helhetssyn på energisystemet”.

I mitten av februari 2017 fattade styrelsen beslut om att ta fram en övergripande rapport som beskriver helhetssynen på energisystemet där alla samhällsmålen ingår. Rapporten arbetades fram av en redaktionskommitté bestående av personal från Energiföretagens kansli och representanter från medlemsföretagen. Rapporten ska ses som en vägledning till Energiföretagen Sveriges systemsyn och gör därmed inte anspråk på att utgöra en heltäckande beskrivning av energisystemets komplexitet.

Det finns även en modell för miljöanalys framtagen som kan användas av föreningens medlemmar, med stöd av kansliet. Alla samhällsmål ska alltid beaktas som en helhet vid en analys.

Här kan du läsa rapporten

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Gunilla Andrée

Gunilla Andrée

Stabschef/enhetschef stab och medlemsdialog
Enhet: Stab och medlemsdialog
Telefon: 08-677 26 36
E-post: gunilla.andree@energiforetagen.se