Rubrik och ingress till innehållet på sidan

Ekologisk kompensation. Åtgärder för att motverka nettoförluster av biologisk mångfald och ekosystemtjänster

Huvudinnehåll

Synpunkter på remissen skickas till Lennart Sandebjer och Raziyeh Khodayari  och svaret ska vara Miljö- och energidepartementet tillhanda senast den 4 oktober.

Missiv
Betänkande

Miljö- och energidepartementets dnr:M2017/01115/Nm
Energiföretagen Sveriges dnr:2018-015