Rubrik och ingress till innehållet på sidan

Remittering av Energimarknadsinspektionens rapport Samhällsekonomiska analyser vid investeringar i stamnätet för el, Ei R2018:06

Magnus Thorstensson ·

Huvudinnehåll

”I juni 2017 gav regeringen Energimarknadsinspektionen (Ei) i uppdrag att fastställa riktlinjer för samhällsekonomiska lönsamhetsbedömningar vid byggande av överföringskapacitet för el. Det finns i dagsläget inget krav i ellagen på att en stamledning ska vara samhällsekonomiskt lönsam eller att en samhällsekonomisk lönsamhetsbedömning ska ingå i ansökan om nätkoncession, trots att nätkoncessionsprövningen syftar till att hindra att samhällsekonomiskt onödiga anläggningar byggs. Svenska kraftnät ska också enligt sin instruktion upprätta en samhällsekonomisk lönsamhetsbedömning vid investeringar i stamnätet. Det är därför en naturlig utveckling att nätkoncession för stamledning endast får meddelas om anläggningen är samhällsekonomiskt lönsam och att en lönsamhetsbedömning ska ingå i ansökan om nätkoncession i enlighet med det författningsförslag som Ei presenterar i denna rapport.”

Synpunkter på Ei:s förslag och rapport skickas till Magnus Thorstensson senast den 20 september 2018. Energiföretagen Sverige har fått dispens att ge in sitt remissvar till den 12 oktober 2018.

Remissunderlag  (ny sida öppnas på regerigens webbplats)

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Magnus Thorstensson

Ansvarig råkraftmarknad
Enhet: Energisystem
Telefon: 08-677 28 06
E-post: magnus.thorstensson@energiforetagen.se