Rubrik och ingress till innehållet på sidan

Remiss gällande revidering av Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter HVMFS 2013:19 om klassificering och miljökvalitetsnormer avseende ytvatten

Huvudinnehåll

Förslaget gäller reviderade föreskrifter HVMFS 2013:19 om klassificering och miljökvalitetsnormer avseende ytvatten enligt förordningen (2004:660) om förvaltning av kvaliteten på vattenmiljön. Revideringarna berör främst bedömningsgrunder som finns i föreskrifternas bilagor.

Synpunkter på remissen lämnas till Lennart Sandebjer och svaret ska vara Havs- och Vattenmyndigheten tillhanda senast den 25 juni.

Remissunderlag

Havs- och Vattenmyndighetens dnr 1308-17
Energiföretagen Sveriges dnr 021/2018