Rubrik och ingress till innehållet på sidan

Promemoria Ändringar i förordningen (2015:739) med instruktion för Allmänna reklamationsnämnden

Huvudinnehåll

I promemorian föreslås att beloppsgränsen enligt 8 § förordningen (2015:739) med instruktion för Allmänna reklamationsnämnden för prövning av avtalsrättsliga tvister som rör leverans av el sänks från 2 000 kr till 500 kr. Det föreslås även att en ny bestämmelse införs i förordningen som gör det möjligt för nämnden att, i ärenden där sakkunskap från ledamöter från konsument- och näringsidkarorgan inte behövs, pröva tvister i en sammansättning som består av myndighetens ordförande eller vice ordförande och två externa ordförande. Förordningsändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2018.

Synpunkter på remissen skickas till Louise Marcelius och Finansdepartementet vill ha vårt svar senast 27 april.

Remissunderlag  ( pdf öppnas i nytt fönster)

Finansdepartementets dnr Fi2018/01147/KO
Energiföretagen Sveriges dnr 012/2018