Rubrik och ingress till innehållet på sidan

Remiss av Statens energimyndighets rapport ER 2018:6 Slopande av anslutningskostnaden för havsbaserad vindkraft

Huvudinnehåll

Energimyndigheten har fått i uppdrag av regeringen att utreda förutsättningarna och utformningen av slopade anslutningsavgift till stamnätet för havsbaserad vindkraft. Enligt Energikommissionens slutbetänkande (SOU 2017:2) är skälet för ett slopande av anslutningsavgiften att göra investeringar i havsbaserad vindkraft i svenska vatten attraktiva och att det skulle skapa mer likvärdiga villkor i förhållande till motsvarande anläggningar på land och i förhållande till situationen i andra länder runt Östersjön. Idag får havsbaserad vindkraft stöd via elcertifikatsystemet men produktionskostnaderna är ännu för höga för att kunna konkurrera med andra förnybara kraftslag i Sverige, främst landbaserad vindkraft. Energimyndigheten bedömer att havsbaserad vindkraft kan spela en viktig roll i det svenska elsystemet, men bedömer att det kommer att bli fallet först efter 2030, då det kommer att finnas behov av stora mängder ny förnybar elproduktion för att uppnå målet om 100 % förnybar elförsörjning

Synpunkter på remissen skickas till Per Holm och Miljö- och energidepartementet vill ha svaren senast 10 april.

Remissunderlag (pdf, öppnas i nytt fönster)

Miljö- och energidepartementets dnr M2018/00560/Ee
Energiföretagen Sveriges dnr 009/2018