Rubrik och ingress till innehållet på sidan

Remiss av förslag till nationellt luftvårdsprogram inklusive strategisk miljöbedömning och samhällsekonomisk konsekvensanalys

Huvudinnehåll

Enligt nuvarande bedömning av utvecklingen för utsläpp av de föroreningar som omfattas av takdirektivet kommer Sverige att behöva vidta ytterligare åtgärder för att minska utsläppen av ammoniak till år 2020 och kväveoxider till år 2030. Programförslaget är uppdelat i tre åtgärdsområden som omfattar de åtgärder och möjliga styrmedel som behöver genomföras för att Sverige ska nå utsläppstaken för ammoniak (jordbruket) och kväveoxider (industrin och transporter).

Synpukter skickas till Raziyeh Khodayari och Naturvårdsverket vill in svaren senast 7 januari.

Remissunderlag

Naturvårdsverkets dnr NV-06767-17
Energiföretagen Sveriges dnr 054/2018