Rubrik och ingress till innehållet på sidan

Remiss av rapporten Översyn av beredskapszoner (SSM 2017:27) med komplettering (MSB 2018-02237)

Huvudinnehåll

Den 22 oktober 2015 gav regeringen Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) i uppdrag att, i samråd med Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), berörda länsstyrelser samt andra berörda myndigheter och aktörer, genomföra en översyn av de beredskapszoner som gäller för verksamheter med joniserande strålning. Nu önskar Miljö- och energidepartementet synpunkter på denna.

Synpunkter på remissen skickas till Carl Berglöf och svaret ska vara Miljö- och energidepartementet tillhanda den 1 mars 2019.

Remissunderlag