Rubrik och ingress till innehållet på sidan

Remiss av Boverkets rapporter 2018:22, 2018:23 samt delbetänkandet SOU 2018:51

Huvudinnehåll

Boverket har till regeringen redovisat rapporterna Dokumentationssystem för byggprodukter, och Klimatdeklaration av byggnader. Kommittén för modernare byggregler har till regeringen redovisat delbetänkandet Resurseffektiv användning av byggmaterial. Regeringen önskar få remissinstansernas synpunkter på rapporterna och förslaget i delbetänkandet om att regeringen bör verka för en reglering om innehållsförteckningar för byggprodukter inom EU-samarbetet.

Synpunkter på remissen skickas till Erik Thornström  och svaret ska vara Näringsdepartementet tillhanda den 15 decemeber.

Remissunderlag (länk till regerigens webbplats)

Näringsdepartementets dnr N2018/04684/BB
Energiföretagen Sveriges dnr 046/2018