Rubrik och ingress till innehållet på sidan

Remiss av promemorian Ny övergångsbestämmelse till ellagen när det gäller intäktsram för nätverksamhet

Huvudinnehåll

I promemorian föreslås en ändring i ikraftträdande- och övergångsbestämmelserna till lagen (2018:1448) om ändring i ellagen (1997:857). Genom ändringen förtydligas att ett nätföretag inte kan tillgodoräknas flera perioders underskott när de nya bestämmelserna i ellagen om avvikelser från intäktsramen tillämpas för första gången efter utgången av tillsynsperioden 2016–2019. Lagändringen föreslås träda i kraft den 1 januari 2020

Synpunkter på remissen skickas till Ronald Liljegren och Infrastrukturdepartementet vill ha svaret senast 10 maj.

Remissunderlag (pdf) Observera att själva promemorian kommer nedanför listningen av remissinstanser i dokumentet)

Infrastrukturdepartementets dnr I2019/01128/E
Energiföretagen Sveriges dnr 012/2019