Rubrik och ingress till innehållet på sidan

Remiss av promemorian Ändring i förordningen om handel med utsläppsrätter för att undanta vissa mindre fjärrvärmeanläggningar från Europeiska unionens system för handel med utsläppsrätter

Huvudinnehåll

Genom Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/87/EG av den 13 oktober 2003 om ett system för handel med utsläppsrätter för växthusgaser inom gemenskapen och om ändring av rådets direktiv 96/61/EG (direktivet) inrättades ett system för handel med utsläppsrätter (EU ETS). Utsläppshandelssystemet omfattar utsläpp av växthusgaser från såväl fasta anläggningar som flygverksamhet. För att en fast anläggning ska omfattas krävs, något förenklat, att anläggningen har en installerad tillförd effekt som är högre än 20 megawatt, att en viss sorts industriverksamhet bedrivs eller att en industriverksamhet överskrider en viss produktionsmängd.

Synpunkter på remissen skickas till Erik Thorström, och Miljö- och energidepartementet vill ha in svaren senast den 11 mars.

Remissunderlag (ny sida öppnas)

Miljö- och energidepartementets dnr M2018/02954/R
Energiföretagen Sveriges dnr 001/2019