Rubrik och ingress till innehållet på sidan

PM Byggnaders energiprestanda - förslag på ändringar i plan- och byggförordningen

Huvudinnehåll

I denna promemoria redogörs för de ändringar i plan- och byggförordningen (2011:338) som följer av ställningstagandena i regeringens skrivelse Byggnaders energiprestanda (skr. 2018/19:152). Förslaget till ändringar i förordningen görs i syfte att genomföra det som behandlas i skrivelsen avseende val av systemgräns för beräkning av en byggnads energiprestanda och teknikneutralitet mellan hållbara uppvärmningssystem som inte är fossilbränslebaserade. Därutöver föreslås vissa förtydliganden och redaktionella ändringar i förordningen. Ändringarna bör träda i kraft 1 juli 2020

Synpunkter på remissen skickas till Erik Thornström och Finansdepartementet vill ha in svaren senast den 25 oktober.

Remissunderlag (pdf)

Finansdepartementets dnr Fi2019/02656/BB
Energiföretagen Sveriges dnr 032/2019