Rubrik och ingress till innehållet på sidan

Remittering av slutbetänkandet Förbättrat skydd för totalförsvaret (SOU 2019:34)

Huvudinnehåll

Regeringen har tillsatt en parlamentarisk kommitté, Kommittén för ett förbättrat skydd för totalförsvarsverksamhet, med uppdrag att se över vissa frågor i regelverket som syftar till att skydda Sveriges totalförsvarsverksamhet.

De huvudsakliga förslagen som kommittén utarbetat innebär i korthet:

- Ett statligt kontrollsystem införs med möjlighet för staten att granska och ytterst villkora eller förbjuda överlåtelser och upplåtelser av utpekad egendom som är av väsentligt intresse för totalförsvaret. Det gäller hamnar, flygplatser och fastigheter i områden med geografiska förhållanden av väsentlig betydelse för det militära försvaret. Det införs också ett krav på att fysiskt skyddade anläggningar som inrättats för behov inom civilt försvar endast får avvecklas, överlåtas eller upplåtas av en kommun eller ett landsting efter medgivande från staten.

- Det införs en generell uttrycklig skyldighet i lag för kommuner och landsting att beakta totalförsvarets krav i sin verksamhet.

- Staten genom länsstyrelsen ges en utökad möjlighet att tillvarata totalförsvarets intressen i den fysiska planeringsprocessen.

Synpunkter på remissen skickas till Anders Fredriksson senast den 1 november.

Remissunderlag (ny sida öppnas på regeringens webbplats)

Försvarsdepartementets dnr Fö2019/00661/RS
Energiföretagen Sveriges dnr 034/2019