Rubrik och ingress till innehållet på sidan

Remiss av betänkandet Mindre aktörer i energilandskapet - förslag med effekt (SOU 2018:76)

Huvudinnehåll

Detta slutbetänkande från Utredningen om mindre aktörer i ett energilandskap i förändring berör flera viktiga områden i den energi-omställning vi befinner oss: energieffektivisering, småskalig elproduktion, energilagring och elektrifiering av transportsektorn. Det är områden där de mindre aktörernas aktiviteter är särskilt betydelsefulla, där det i delar redan sker en snabb utveckling, men där aktörerna också stöter på hinder. I betänkandet presenteras för-slag och bedömningar inom utredningens fyra huvudområden. För-slagen syftar till att undanröja några väsentliga hinder till gagn för både den mindre aktören och energisystemets utveckling i stort.

Synpunkter på remissen skickas till Erik Thornström och Infrastrukturdepartementet vill ha svaret senast den 20 november.

Remissunderlag (pdf)

Infrastrukturdepartementets dnr I2019/00922/E
Energiföretagen Sveriges dnr 023/2019