Rubrik och ingress till innehållet på sidan

Remiss om revidering av föreskrifter (HVMFS 2013:19) om klassificering och miljökvalitetsnormer avseende ytvatten samt föreskrifter (HVMFS 2017:20) om kartläggning och analys av ytvatten

Huvudinnehåll

Havs- och vattenmyndigheten bjuder in till att lämna synpunkter på översyn av två av Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter: HVMFS 2013:19 om klassificering och miljökvalitetsnormer avseende ytvatten, samt föreskrifter HVMFS 2017:20 om kartläggning och analys av ytvatten enligt förordningen (2004:660) om förvaltning av kvaliteten på vattenmiljön.

Synpunkter på remissen skickas till Jan Olof Sundby senast den 15 augusti 2019.

Remissunderlag (ny sida öppnas)

Havs- och vattenmyndighetens dnr 2425-18
Energiföretagen Sveriges dnr 021/2019