Rubrik och ingress till innehållet på sidan

Remiss av ”Miljöövervakningsutredningens” betänkande Sveriges miljöövervakning dess uppgift och organisation för en god miljöförvaltning (SOU 2019:22)

Huvudinnehåll

Utredningen har haft i uppdrag att göra en översyn av den svenska miljöövervakningen och föreslå dels en lämplig avgränsning i förhållande till närliggande verksamheter, dels förändringar för att bättre möta framtida behov. Syftet med miljöövervakning är att följa tillståndet i miljön, upptäcka nya miljörisker och vara ett underlag för att bedöma arbetet för att nå Sveriges nationella miljökvalitetsmål. Utredningen har genomfört en bred kartläggning av den svenska miljöövervakningen. Naturvårdverket har bistått utredningen med en kartläggning av miljöövervakningen i de nordiska länderna.

Synpunkter på remissen skickas till Jan Olof Sundby senast den 25 november. Miljödepartementet vill ha in svaren senast den 20 december.

Remissunderlaget (ny sida öppnas) 
Remissmissivet (ny sida öppnas): 

Miljödepartementets dnr M2019/01011/S
Energiföretagen Sveriges dnr 043/2019