Förordning om ansvar och ersättning vid radiologiska olyckor

En ny förordning om ansvar och ersättning vid radiologiska olyckor behöver beslutas i anslutning till att lagen (2010:950) om ansvar och ersättning vid radiologiska olyckor träder i kraft. Den nya förordningen innebär bl.a. att prövningen av frågor om ansvarsförsäkringar och kompletterande säkerheter flyttas från Finansinspektionen och Strålsäkerhetsmyndigheten till Riksgäldskontoret som bereder och prövar frågan. Ärenden av principiell betydelse eller av särskild vikt prövas i stället av regeringen.

Synpunkter på remissen skickas till Carl Berglöf och Miljödepartementet vill ha in svaren senast den 26 oktober.

Remissunderlag (ny sida öppnas)

Miljödepartementets dnr M2020/01052/R
Energiföretagen Sveriges dnr 041/2020