Remiss av Energimarknadsinspektionens rapport Kapacitetsutmaningen i elnäten samt promemorian Ökade incitament för kostnadseffektiva lösningar i elnätsverksamhet

Synpunkter på remissen skickas till Tomas Malmström och svaren ska vara Infrastrukturdepartementet tillhanda senast den 8 mars.

Remissunderlag (pdf)
Infrastrukturdepartementets dnr I2020/03164
Energiföretagen Sveriges dnr 064/2020