Förslag på Arbetsmiljöverkets föreskrifter och allmänna råd i en ny struktur

Utgångspunkten är att remissen handlar om att ta ställning till en ny struktur för Arbetsmiljöverkets föreskrifter. Paragraferna har bearbetats språkligt och sorterats in i en ny struktur, med målsättning att behålla skyddsnivåerna. Ett fåtal väl övervägda ändringar har gjorts, vilka redogörs för i konsekvensutredningarna

Synpunkter på remissen skickas till Leif Nordengren och Per-Olov Engman. Remissvaren ska vara Arbetsmiljöverket tillhanda senast den 30 december

Remissunderlag (ny sida öppnas)

Arbetsmiljöverkets dnr 2019/072424
Energiföretagen Sveriges dnr 008/2020