Remiss av SOU 2020:4 Vägen till en klimatpositiv framtid

Utredningen hade i uppdrag att föreslå en strategi för hur Sverige ska nå negativa utsläpp av växthusgaser efter 2045. Med negativa utsläpp avses här att Sveriges nettoutsläpp, beräknade i enlighet med propositionen Ett klimatpolitiskt ramverk för Sverige (prop. 2016/17:146), är mindre än noll.

Synpunkterpå remissen skickas till Per Holm och svaren ska vara Miljödepartemenetet tillhanda senast den 20 maj.

Remissunderlag ( ny sida öppnas)

Miljödepartementets dnr M2020/00166/KI
Energiföretagen Sveriges dnr 012/2020