Rubrik och ingress till innehållet på sidan

Mer biogas! För ett hållbart Sverige.

Huvudinnehåll

Biogasmarknadsutredningens uppdrag har varit att kartlägga hur biogasens nytta som resurs kan tas till vara på bästa sätt och ge förslag på hur biogas kan ges konkurrenskraftiga villkor genom långsiktigt stabila spelregler. Utredaren ska analysera biogasens roll och konkurrensförutsättningar utifrån bl.a. de nya energi- och klimatpolitiska målen, den ökade integreringen av biogasmarknaden i EU samt utvecklingen mot mer förnybar energi i transportsektorn. Syftet är att biogas ska kunna bidra till att nå Sveriges energi- och klimatpolitiska mål på ett kostnadseffektivt sätt, samtidigt som hän-syn tas till värdet av de nyttor som produktion av biogas bidrar med för att nå andra samhällsmål.

Synpunkter på remissen skickas till Raziyeh Khodayari och Infrastrukturdepartementet vill ha in svaren senast den 30 april.

Remissunderlag ( ny sida öppnas på regeringens webbplats)

Infrastrukturdepartementets dnr I2019/03474/E
Energiföretagen Sveriges dnr 003/2020