Rubrik och ingress till innehållet på sidan

Remiss av promemorian Elförbrukare vid spårbunden trafik

Huvudinnehåll

I promemorian föreslås att det ska införas en särskild reglering av vem som ska anses förbruka den el som omfattas av skattenedsättningen för energiskatt på el som förbrukas vid spårbunden trafik. Vem som faktiskt förbrukat elen i dessa fall kommer därmed sakna betydelse. Förslaget föranleder ändringar i lagen om skatt på energi. Ändringarna föreslås träda i kraft den 1 augusti 2020.

Synpunkter på remissen skickas till Erik Thornström och svaren ska vara Finansdepartementet tillhanda senast den 28 februari.

Remissunderlag ( ny sida öppnas på regeringens webbplats)

Finansdepartementets dnr Fi2020/00181/S2
Energiföretagens dnr 004/2020