Remiss av Energimarknadsinspektionens promemoria Lokaliseringssignaler i elnätstariffer

Ei föreslår att det införs en specifik undantagsbestämmelse i ellagen som möjliggör lokaliseringssignaler där det behövs för att främja ett effektivt nätutnyttjande. Lokaliseringssignaler innebär i korthet att man låter nätkundernas tariffer variera och spegla kostnaden för att använda elnätet vid olika tidpunkter och i olika delar av nätet. Därmed kan nätföretagen dra nytta av kundernas flexibilitet och betalningsvilja och därigenom kan näten användas mer effektivt.

Synpunkter på remissen skickas till Leif Boström och svaret ska vara Infrastrukturdepartementet tillhanda senast den 14 september.

Remissunderlag (ny sida öppnas)

Infrastrukturdepartmentets dnr I2020/01387/E

Energiföretagen Sveriges dnr 035/2020