Riksgälden remitterar förslag på kärnavfallsavgifter för 2021

Processen med att ta fram nya avgiftsförslag börjar med att reaktorinnehavarna inkommer med kostnadsunderlag till Riksgälden. Det är sedan Riksgäldens uppdrag att granska kostnadsunderlagen och utifrån denna granskning lämna förslag på kärnavfallsavgifter och säkerhetsbelopp till regeringen, som fattar beslut. Innan förslaget lämnas till regeringen, i september, ska Riksgälden ge berörda aktörer möjlighet att lämna synpunkter på underlaget

Synpunkter på remissen skickas till Carl Berglöf och svaret ska vara Riksgälden tillhanda senast 24 augusti.

Remissunderlag (ny sida öppnas)

Riksgäldens dnr RG 2019/717
Energiföretagen Sveriges dnr 033/2020