Elsäkerhetsverkets hemställan om ändring av lagen (1992:1512) om elektromagnetisk kompabilitet

Elsäkerhetsverkets hemställan om ändring av lagen (1992:1512) om elektromagnetisk kompabilitet och om ändring av förordningen (2017:1040) om elberedskapsavgift, nätövervakningsavgift och elsäkerhetsavgift.

Synpunkter på remissen skickas till Matz Tapper senast den 30 juni.

Remissunderlag (ny sida öppnas)

Infrastrukturdepartementets dnr: I2020/00612/E
Energiföretagen Sveriges dnr: 022/2020