Promemorian skattereduktion för installation av grön teknik

Skattereduktionen ersätter de nuvarande stöden till fysiska personer enligt förordningen om statligt stöd till solceller, förordningen om bidrag till lagring av egenproducerad elenergi och förordningen om bidrag till privatpersoner för installation av laddningspunkt till elfordon. Skattereduktionen ges för arbets- och materialkostnader. Reduktionen utformas med en fakturamodell av motsvarande slag som den som finns för rut- och rotavdrag så att köparna kan få del av skattelättnaden redan vid köpet

Synpunkter på remissen skickas till Erik Thornström och Finansdepartementet vill ha in svaren senast den 12 juni.

Remissunderlag (ny sida öppnas)

Finansdepartementets dnr Fi2020/002314/S1
Energiföretagen Sveriges dnr 029/2020