Remiss av Energimarknadsinspektionens rapport med förslag för genomförande av EU-lagstiftning på elmarknadsområdet samt för genomförande av vissa delar av det omarbetade förnybartdirektiviet

EU-kommissionen lade den 20 november 2016 fram lagstiftningspaketet Ren energi för alla i Europa. I paketet ingår förslag till ett direktiv och tre förordningar som ersätter tidigare gällande rättsakter. Lagstiftningspaketet syftar till att underlätta omställning till förnybar energi, stärka konsumenternas ställning samt en fortsatt integrering av elmarknaderna inom unionen.

Synpunkter på remissen skickas till Catherine Lillo senast den 8 maj. Därefter skickas Energiföretagens utkast till remissvar ut för synpunkter endast till de aktörer som inkommit med inspel.
Infrastrukturdepartementet vill ha in svaret senast den 5 juni.

Remissunderlag (ny sida öppnas)

Infrastrukturdepartementets dnr I2020/00602/E
Energiföretagen Sveriges dnr 014/2020