Elsäkerhetsverkets förslag till ändring av föreskrifter med anledning av införande av begreppet elväg

Syftet med föreslagna föreskriftsändringar är att genomföra följdändringar på grund av förordningsändringen, genom att begreppet ”trådbuss” tas bort från Elsäkerhetsverkets föreskrifter och ersätts med begreppet ”elväg”.

Det främsta syftet med ändringarna är första hand att anpassa regelverket till den nya terminologin. Det har dock varit nödvändigt att analysera om de krav som tidigare ställts på kontaktledningar för drift av trådbussar istället ska ställas på kontaktledningar för drift av elvägar. Projektet har dock avgränsats till att analysera och bedöma nuvarande säkerhetskrav – inte att föreslå helt nya regler för elvägar.

Synpunkter på remissen skickas till Matz Tapper senast den 18 januari 2021.

Remissunderlag (ny sida öppnas)

Elsäkerhetsverkets Dnr 19EV2453
Energiföretagen Sverige 056/2020