Konsekvenser av ändrade kravnivåer för laddinfrastruktur utifrån uppdraget att utreda konsekvenserna av ändrade kravnivåer på laddinfrastruktur för elfordon i byggreglerna

I april 2020 uppdrog regeringen åt Boverket att utreda konsekvenserna av ändrade kravnivåer i PBF på laddinfrastruktur för elfordon vid ny- och ombyggnad. Boverket ska även ta förnyad ställning till om de möjligheter till undantag som medges i energiprestandadirektivet ska tillämpas om de ändrade kravnivåerna skulle införas. Läs deras rapport.

Synpunkter på remissen skickas till Sara Emanuelsson och svaret ska vara Infrastrukturdepartementet tillhanda den 19 januari 2021.

Remissunderlag (pdf)

Infrastrukturdepartementets dnr I2020/01324
Energiföretagen Sveriges dnr 052/2020