Remiss av huvudbetänkandet Innovation genom information (SOU 2020:55)

Regeringen beslutade den 2 maj 2019 att ge en särskild utredare i uppdrag att lämna de förslag som ett genomförande av öppna datadirektivet, dvs. omarbetningen EU-direktiv 2003/98/EG av den 17 november 2003 om vidareutnyttjande av information från den offentliga sektorn (PSI-direktivet). Vår bedömning är att nya krav kan komma att omfatta offentligt ägda medlemsföretag

Synpunkter på remissen skickas till Henrik Wingfors  senast den 10 december.

Remissunderlag (pdf)

Infrastrukturdepartementets dnr I2020/02346
Energiföretagen Sveriges dnr 046/2020