Vägledning om samverkan inför omprövning av vattenkraft (dnr 2247-2020)

Syftet med samverkan är att sammanställa det underlag som behövs för att alla verksamheter inom en prövningsgrupp ska kunna förses med moderna miljövillkor på ett sätt som innebär största möjliga nytta för vattenmiljön och en effektiv tillgång till vattenkraftsel, och tillgodose krav på en ansökans innehåll enligt 22 kap. 1 § 4 miljöbalken. Målet är att hitta de lösningar som leder till största möjliga nytta för vattenmiljön samtidigt som en nationell effektiv tillgång till vattenkraftsel bibehålls. Det vill säga, samverkansprocessen behöver göras för att den nationella helhetssynen ska få genomslag i prövningsunderlagen och de enskilda prövningarna.

Synpunkter skickas till Johan Bladh och svaret ska vara Havs- och Vattenmyndigheten tillhanda den 30 november.

Remissunderlag (ny sida öppnas)

Havs- och vattenmyndighetens dnr 2247-2020
Energiföretagen Sveriges dnr 043/2020