Remiss av Promemorian Hållbarhetskriterier - genomförande av det omarbetade förnybartdirektivet

Synpunkter på remissen skickas till Raziyeh Khodayari och svaren ska vara Infrastrukturdepartementet tillhanda senast den 12 mars.

Remissunderlag (pdf)
Infrastrukturdepartementets dnr I2021/00533
Energiföretagen Sveriges dnr 012/2021