Promemoria med förslag till förordning om stöd till energieffektivisering i flerbostadshus

I promemorian föreslås ett stöd till investeringar i energi­effektivisering som förbättrar energiprestandan med minst 20 procent i flerbostads­hus med ett primärenergital över 100 kWh/m2 och år.

Synpunkter på remissen skickas till Erik Thornström och Finansdepartementet vill ha in svaren senast den 24 maj.

Remissunderlag (ny sidan öppnas)

Finansdepartementets dnr Fi2021/00200
Energiföretagen Sveriges dnr 029/2021