Remiss av promemorian Genomförande av ändringar i energieffektiviseringsdirektivet om värme, kyla och tappvarmvatten för hushållsbruk

I promemorian föreslås en ny fjärrkylelag. Den nya lagen innehåller regler om mätning och debitering av fjärrkyla samt om rapportering av faktureringsinformation och information om energianvändningen. Vidare föreslås att lagen (2014:267) om energimätning i byggnader ersätts av en ny lag. Den nya lagen innehåller regler om individuell mätning och debitering av värme och tappvarmvatten för hushållsbruk samt om rapportering av faktureringsinformation och information om energianvändningen.

Synpunkter på remissen skickas till Erik Thornström och Infrastrukturdepartementet vill ha in svaren senast den 23 juni.

Remissunderlag (ny sida öppnas)

Infrastrukturdepartementets dnr I2019/00931
Energiföretagen Sveriges dnr 028/2021