Remiss av promemorian Minskade anslutningskostnader för elproduktion till havs

I denna promemoria föreslås en minskning av elproducenternas kostnader för att ansluta anläggningar för havsbaserad elproduktion till transmissionsnätet. Detta uppnås genom en utbyggnad av transmissionsnätet till havsområden där det finns förutsättningar för att ansluta flera elproduktionsanläggningar. En sådan utbyggnad ska ske där det bedöms främja uppfyllelsen av Sveriges mål om förnybar elproduktion

Synpunkter på remissen skickas till Lars Andersson och svaren ska vara Infrastrukturdepartementet tillhanda den 3 maj.

Remissunderlag (ny sida öppnas)

Infrastrukturdepartementets dnr I2020/02973
Energiföretagen Sveriges dnr 027/2021