Rubrik och ingress till innehållet på sidan

Remiss av promemorian Genomförande av energieffektiviseringsdirektivets bestämmelser om nationella energisparkrav för perionden 2021-2030

Huvudinnehåll

I denna promemoria redovisas hur Sverige avser genomföra bestämmelser om ackumulerade energisparkrav för perioden 2021–2030 i enlighet med artiklarna 7, 7a och 7b i Europaparlamentets och rådets direktiv 2012/27/EU av den 25 oktober 2012 om energieffektivitet, om ändring av direktiven 2009/125/EG och 2010/30/EU och om upphävande av direktiven 2004/8/EG och 2006/32/EG (EED).

Synpunkter på remissen skickas till Erik Thornström och Infrastrukturdepartementet vill ha in svaren senast den 15 november.

Remissunderlag (ny sida öppnas)
Infrastrukturdepartementets dnr I2019/00931/E
Energiföretagen Sveriges dnr 044/2019