Elmätning

Publicerat av: Kalle Lindholm ·

Energiföretagen Sverige arbetar aktivt för att bidra till ett bra regelverk för elmätning som långsiktigt stöttar såväl kundens som branschens behov. Elmätaren har de senaste åren hamnat allt mer i fokus, bland annat med dess koppling till den politiska diskussionen om smarta nät och behov av en mer flexibel elanvändning. Energiföretagen Sverige arbetar också med att utveckla den tekniska kvaliteten i mätsystemet.

Som branschförening har Energiföretagen Sverige ett ansvar för att utveckla den tekniska kvaliteten i mätsystemet. Exempelvis genomförs varje år "Det Nationella Stickprovet" ett organiserat stickprov för att säkerställa kvaliteten hos hushållsmätarna. Totalt finns hundratals olika fabrikat och mätartyper och detta är branschens interna kvalitetskontroll. Provet genomförs tillsammans med tillsynsmyndigheten för elmätare Swedac (Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll).

Energiföretagen arbetar också aktivt för att bidra till ett bra regelverk som långsiktigt stöttar såväl kundens som medlemmarnas behov. I det arbetet deltar vi aktivt i olika dialoger med myndigheter och departement och fungerar som remissinstans inför beslut.

Stora förändringar har skett under senare år kring mätning av el. Inför reformen med månadsvis avläsning, som trädde i kraft 1 juli 2009, byttes samtliga 5,2 miljoner hushållsmätare i Sverige. 

Teknikutvecklingen går fort och Energiföretagen Sverige arbetar sedan länge med frågan om hur  mätning ska fungera i framtidens smarta elnät. År 2012 presenterade "Proaktivt forum", ett samarbete mellan Energiföretagen (då Svensk Energi) och Elmaterialleverantörerna EL, en branschrekommendation för hur nästa generations elmätare ska utformas.

På myndighetsnivå har Energimarknadsinspektionen (Ei) i uppdrag av regeringen att ta fram förslag till de författningsförändringar som krävs för att reglera funktionskrav på elmätare. Resultatet av detta uppdrag är nu ute på remiss.

De författningsförslag som Ei har presenterat innehåller ingen detaljerad specifikation av det fysiska gränssnittet mot kunden, det vill säga det uttag på elmätaren där kunden har direkt tillgång till sina mätvärden. Detta område täcks istället upp av Energiföretagens branschrekommendation, från oktober 2017, som uppdaterats i februari 2019. 

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Matz Tapper

Matz Tapper

Ansvarig elnätsteknik och säkerhet
Enhet: Energisystem
Telefon: 08-677 27 26
E-post: matz.tapper@energiforetagen.se