ACER

Vi arbetar för en konkurrenskraftig, hållbar, säker och öppen inre energimarknad som gynnar alla energikonsumenter i EU. ACER inrättades i samband med det tredje energipaketet, som bestod av en rad direktiv och förordningar som trädde i kraft 2011. Genom Remit (förordningen om integritet och transparens på energimarknaderna) som antogs 2011 har vi fått ytterligare ansvar när det gäller tillsynen av grossistmarknaderna för energi. ACER inrättades 2011. Sätet är i Ljubljana i Slovenien

Vårt allmänna uppdrag är att bistå nationella energitillsynsmyndigheter
i deras verksamhet på EU-nivå och vid behov samordna deras åtgärder.
Vi samarbetar med EU-institutioner och berörda parter, särskilt nationella tillsyns myndigheter och Entso-organisationerna (de europeiska nätverken av systemansvariga för överföringssystem för el och gas). 
Vårt mål är att ta fram en rad instrument som kan fullborda EU:s inre marknad

Vår verksamhet är inriktad på tre huvud områden:

• Stödja framtagandet av gemensamma bestämmelser och initiativ: Vi ger ut ramriktlinjer som sedan ligger till grund för arbetet med att ta fram nätkoder (nätföreskrifter) för hela EU som alla marknadsaktörer ska använda. Vi samordnar också regionala initiativ, det vill säga konkreta insatser på regional nivå för att öka marknadsintegrationen.

• Energiinfrastruktur: Vi lämnar yttranden om tioårsplaner för nätutveckling och ser till att de stämmer överens med prioriteringarna som fastställs på EU-nivå.

• Övervakning av energimarknaden: Vi har ett allmänt uppdrag att övervaka marknaden och ett mycket specifikt ansvar när det gäller handeln med grossistenergiprodukter.


Läs mer på Acers hemsida.