Nordenergi

Nordenergi etablerades år 2003 och är de nordiska elbranschföreningarnas samlade röst. Ordförandeskapet är roterande och från och med september 2011 har Svensk Energi tagit över stafettpinnen i två år.

Trots Europafrågornas ökande betydelse är gemensamma angelägenheter rörande den nordiska elmarknaden fortfarande Nordenergis primära fokus.

Syftet med Nordenergi var ursprungligen utbyte av information mellan länderna och hantering av gemensamma frågor relaterade till avregleringen och utvecklingen mot en nordisk råkraftmarknad.

Vi kan dock konstatera att den politiska tyngdpunkten stadigt förflyttas från nationell och nordisk nivå till europeiska institutioner.

Detta betyder att de ingående föreningarna i allt högre grad ställs inför samma frågeställningar och - i den mån man enas om och intar en gemensam position - påverkansarbetet via Nordenergi kan ha betydande effekt.

Svensk Energis ordförandeskap har inletts med att stärka kopplingen mellan Nordenergi och de nordiska branschföreningarnas representanter i Bryssel för att på ett koordinerat och strukturerat sätt identifiera och sammanfatta angelägna frågor.

Trots europafrågornas ökande betydelse är gemensamma angelägenheter rörande den nordiska elmarknaden fortfarande Nordenergis primära fokus. Som exempel kan nämnas utbyggnad av överföringskapacitet inom och från Norden.

För det kommande året fokuseras på fyra områden;

  • Klimat och förnybart
  • Effektiva och välfungerande råkraftmarknader,
  • Nordisk/europeisk slutkundsmarknad
  • Energieffektivisering

Den nordiska agendan, liksom samtliga relevanta punkter på EU:s energiagenda, ryms inom dessa områden. Högt prioriterat är frågor kring Infrastrukturpaketet, Energieffektiviseringsdirektivet och Network Codes.

Besök gärna Nordenergis webbplats (nytt fönster)

Nordenergis organisation

Organisationen har en styrgrupp bestående av VD för respektive branschförening (Svensk Energi, EnergiNorge, Finsk Energiindustri och Dansk Energi), en samordningsgrupp med stabschefer eller motsvarande och ett antal arbetsgrupper med olika ansvarsområden. (Klicka på bilden för att förstora)