Färdplan Energi

Publicerat av: Annika Johannesson ·

Inom regeringsinitiativet Fossilfritt Sverige har olika branscher tagit fram färdplaner för att Sverige ska nå nettonollutsläpp senast 2045. Energiföretagen Sverige har tagit fram två färdplaner; ”Färdplan för fossilfri uppvärmning” i samarbete med att stort antal aktörer på värmemarknaden och ”Färdplan el – för ett fossilfritt samhälle” i nära samverkan med medlemsföretagen. Under 2020 samlar vi det fortsatta färdplansarbetet i projektet Färdplan Energi.

Projektet Färdplan Energi samlar Energiföretagens arbete med att ta två färdplaner närmare genomförande. Under 2020 är fokus dels att ta fram en tidslinje, som förtydligar vad som behöver göras, när och av vem, för att färdplanerna ska bli verklighet. Det handlar inte enbart om energibranschens färdplaner, utan även vad som behöver ske för att andra branscher ska kunna ställa om från fossila bränslen till fossilfri energi. Dels att sprida budskapen till framför allt beslutsfattare, både vid direkta möten, i debattartiklar och i en kampanj i sociala medier, riktad till utvalda målgrupper, som beslutsfattare i politiken och i fastighetssektorn.

Kampanjen lyfter fram energibranschens roll både som möjliggörare och som en del av den cirkulära ekonomin. Den visar att satsningar i energisektorn är en förutsättning för att andra branscher ska kunna ställa om. Detta är grunden för en fossilfri omstart efter Coronapademin. Särskilt angeläget nu är satsningar på att få elnäten att räcka till över hela landet, för att både kunna leverera och ta emot fossilfri el, varje sekund, året runt. 

Vi har samlat information om Färdplan Energi, under adressen www.fardplanenergi.se, dit alla som ser inlägg i sociala medier uppmanas ta sig för att läsa mer. Dela gärna inläggen vidare när du ser dem!

Läs färdplanerna

Här har vi samlat information om de färdplaner inom Fossilfritt Sverige som Energiföretagen tagit fram.

Färdplan el – för ett fossilfritt samhälle.
Read the summary in English.

Färdplan uppvärmning.
Read the summary in English.

Färdplan för fossilfri uppvärmning

Färdplanen för fossilfri uppvärmning presenterades och överlämnades till regeringen den 20 mars 2019. Målet är att uppvärmningssektorn ska vara helt fossilbränslefri 2030 och därutöver vara klimatpositiv 2045. Färdplanen togs fram i ett samarbete mellan ett femtiotal aktörer på värmemarknaden (fjärrvärmeföretag, värmepumpsföretag, biobränsleföretag, fastighetsägare och byggherrar, kommuner, landsting och regioner), med konsult- och forskningsföretaget Profu som redaktör. Energiföretagen Sverige var med i arbetet med att ta fram planen och var också bland de första att underteckna och ställa sig bakom planen, som nu har mer än 100 undertecknare.

Läs mer om Färdplanen för fossilfri uppvärmning.

Färdplan el – för ett fossilfritt samhälle

Vad krävs för att Sverige ska kunna fortsätta leverera tillräckligt med fossilfri el när efterfrågan ökar, utan att äventyra leveranssäkerheten eller Sveriges konkurrenskraft? Svaret finns i "Färdplan el - för ett fossilfritt samhäll", som tagits fram av Energiföretagen Sverige i nära samarbete med medlemsföretagen.

Färdplanen innehåller ett antal åtaganden som branschen tar på sig. För att klara dem krävs vissa förutsättningar, så planen innehåller också uppmaningar till politiken.

Läs mer om Färdplan el – för ett fossilfritt samhälle.