Fjärrvärme markåtkomst

Publicerat av: Anna Lejestrand ·

Energiföretagen har tagit fram mallar för markupplåtelseavtal och för utformning av ledningsrättsbeslut för fjärrvärmeledningar. Här hittar du alla dokument.

Avtal fjärrvärme tätort (.pdf)

Ledningsrätt fjärrvärme (.pdf)

Mallarna vänder sig till fjärrvärmeledningsägare och kan användas för markåtkomst vid fjärrvärmeprojekt, avtalsmallen vid frivilliga överenskommelser med markägare och ledningsrättsbeslutsmallen för att ansöka om ledningsrätt.

Ledningar för fjärrvärme byggs i Sverige normalt på annans mark. För att kunna göra det måste ledningsägaren skaffa sig rätt till det av berörd markägare. Det görs vanligen genom frivillig överenskommelse med berörd markägare. Den vanligaste formen av överenskommelse görs genom servitut.

Om frivillig överenskommelse inte är möjlig finns möjligheten att pröva markupplåtelsen hos Lantmäteriet genom ledningsrätt. Då prövas frågan om bildande av ledningsrätt enligt reglerna i ledningsrättslagen och frågan om ersättningen för upplåtelsen enligt expropriationslagens regler. Ledningsrätt innebär att ärendet prövas av neutral part där båda sidors argument prövas och vägs in. Skulle markägaren vara missnöjd med Lantmäteriets beslut har markägaren rätt att överklaga till mark- och miljödomstolen.

Observera att genomförande av ett projekt kan medföra ytterligare skador som ska ersättas till sitt faktiska värde, till exempel byggskador.

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Ingela Lindqvist

Ingela Lindqvist

Jurist
Enhet: Stab och medlemsdialog
Telefon: 08-677 25 01
E-post: ingela.lindqvist@energiforetagen.se