Policy och mallar

Publicerat av: Anna Lejestrand ·

Energiföretagen har tagit fram en ny policy för markåtkomst som är tänkt att användas från 1 januari 2020. Den ersätter Policyn från 2014. Tidigare framtagna mallar gäller fortsatt.

Energiföretagen har tagit fram en ny policy för markåtkomst som är tänkt att användas från 1 januari 2020. Den ersätter Policyn från 2014. Den största nyheten är att den minsta ersättning som betalas när en markägare tecknar avtal (Grundersättningen) höjs från 3 procent av basbeloppet till 5 procent av basbeloppet. Nytt är också att när ett avtal träffats mellan nätägaren och markägaren betalas Grundersättning ut i kombination med tilläggsersättningen om 20 procent av intrångsersättningen. Därutöver har omfattande redaktionella ändringar och förtydliganden gjorts.

Berörda medlemmar rekommenderas att tillämpa policyn med tillhörandeavtalsmallar för markupplåtelse och mallar för ledningsrättsbeslut (samma mallar som gällde för den tidigare versionen av policyn från 2014.

Om mallarna

Mallarna för markupplåtelseavtal togs ursprungligen fram av Svensk Energi. De ersätter de markupplåtelseavtal som ingick i det avtalspaket som LRF sade upp år 2006. Föreningen har även tagit fram mallar för utformning av ledningsrättsbeslut.

I de nya avtalen används en ”ny” nomenklatur på den ersättning som ska utgå. De tidigare benämningarna ”ersättning för bestående skada” och ”ersättning för tillfällig skada” ersätts i avtalen med begreppen ”intrångsersättning” och ”annan ersättning” då dessa begrepp är de som används i expropriationssammanhang.

Intrångsersättning enligt expropriationslagen är sedan ändringen i lagen 2010-07-01 den ersättning som utgörs av marknadsvärdeminskningen på berörd fastighet plus det i lagen föreskrivna påslaget om 25 procent av marknadsvärdeminskningen.

Begreppet ”annan ersättning” svarar mot den skada som fastighetsägarens ekonomi i övrigt lider på grund av upplåtelsen (så kallad ”övrig skada”). På sådan ersättning ska inget procentuellt påslag göras.

Observera att genomförande av ett projekt kan medföra ytterligare skador som ska ersättas till sitt faktiska värde, till exempel byggskador.

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Ingela Lindqvist

Ingela Lindqvist

Jurist
Enhet: Stab och medlemsdialog
Telefon: 08-677 25 01
E-post: ingela.lindqvist@energiforetagen.se