Beredskapsfrågor

Kraven på att hantera svåra händelser och kriser har ökat, till följd av offentliga och privata verksamheters förändrade och utökade roll i den nya beredskapshanteringen. Risk- och hotbild som beredskapen ska hantera är komplex och kan tolkas på olika sätt. Energiföretagen fångar upp medlemmarnas behov inom detta växande område. 

Det behövs kunskap och samsyn om hur beredskapsfrågor hanteras mellan olika aktörer såsom myndigheter, kommun och verksamheter, och hur aktörer uppfattar och hanterar sin roll. Energiföretagen och dess medlemmar fångar tillsammans upp och tydliggöra energibranschens uppdrag och behov av beredskapsfrågor ur ett energisystemperspektiv (samhällets beredskap inom el, värme och kyla). Dels för att effektivisera företagens administration kopplad till beredskapsfrågor, dels för att bli en tydlig part inom området.

Ökat fokus på försvarsfrågor i samhället

Det finns ett ökat fokus på totalförsvar och beredskapsfrågor med anledning av den säkerhetspolitiska utvecklingen i Sveriges närområde. Försvarsmakten, MSB och övriga berörda myndigheter har återupptagit en sammanhängande planering för totalförsvaret i och med Totalförsvarsproposition 2021–2025 där nya mål för det militära respektive civila försvaret presenteras.