Elhandlarcentrisk slutkundsmarknad

Publicerat av: Anna Lejestrand ·

Regeringen gav i juni 2015 Svenska kraftnät och Energimarknadsinspektionen i uppdrag att möjliggöra införandet av en central elmarknadshubb i Sverige som stödjer en elhandlarcentrisk marknadsmodell. Svenska Kraftnäts del av uppdraget var den tekniska utformningen och de processer och funktioner som elmarknadshubben ska omfatta medan Energimarknadsinspektionens uppgift var att ta fram förslag till författningsändringar som behövs för att införa elmarknadshubb och elhandlarcentrisk marknadsmodell. De båda uppdragen redovisades i juni 2016 respektive juni 2017.

Redan 2014 fick Energimarknadsinspektionen (Ei) i sitt regleringsbrev regeringens uppdrag att lämna förslag till övergripande ramverk för en modell för informationshantering som bedöms vara mest lämplig för framtida svenska förhållanden. Uppdraget redovisades i juni 2014. I rapporten lämnade Ei förslag på en framtida informationshanteringsmodell, det vill säga hur data kommuniceras mellan marknadsaktörer, var data lagras och hur det görs tillgängligt för olika aktörer. Dessutom angav Ei vilka processer på elmarknaden som ska omfattas av en förändrad informationshanteringsmodell och vilken typ av data som ska omfattas.

Regeringsuppdragen 2015

I uppdragen från regeringen som kom i juni 2015 gav man Svenska kraftnät (Svk) i uppdrag att utveckla och driva en central informationshanteringsmodell, se uppdrag. Svk ska till regeringen redovisa informationshanterings-modellens tekniska utformning  inklusive lagringsform.  I redovisningen ska det även framgå vid vilken tidpunkt modellen kan tas i bruk och hur Svk planerar att driva denna samt tidplan och beskrivning av på vilket sätt modellen kan införas.

Dessutom gav man Ei i uppdrag att utreda och lämna förslag på de författningsändringar som krävs för att möjliggöra en central informationshanteringsmodell som stödjer en elhandlarcentrisk marknadsmodell, se uppdrag.

Den del av uppdraget som avsåg att redovisa informationshanteringsmodellens utformning redovisades i juni 2016. Den del som avsåg författningsändringar redovisades i juni 2017.

Är du inte inloggad? Klicka här för att logga in och ta del av ytterligare medlemsinformation!

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Catherine Lillo

Catherine Lillo

Ansvarig slutkundsmarknad el
Enhet: Energisystem
Telefon: 08-677 26 81
E-post: catherine.lillo@energiforetagen.se