Nya utsläppshandelsregler och ifrågasättande av vissa bioenergianläggningar i EU

Publicerat av: Eva Rydegran ·

Riksdagen beslutade den 3 december om en ny lag om vissa utsläpp av växthusgaser (SFS 2020:1173) som ersätter lagen om handel med utsläppsrätter. Den nya lagstiftningen syftar till att anpassa svensk lagstiftning inför den fjärde handelsperioden inom utsläppshandeln som inleds under 2021. Många av de tidigare bestämmelserna i den svenska lagstiftningen har ersatts av nya EU-förordningar, vilket också innebär att det blir mindre detaljerade nationella regler framöver.

Regeringen har också beslutat om en ny förordning om utsläpp av vissa växthusgaser (SFS 2020:1180) som utfärdades den 11 december. Den nya lagen och förordningen om utsläpp av vissa växthusgaser träder i kraft den 1 januari 2021.

Närmare information om de nya utsläppshandelsreglerna finns på www.utslappshandel.se

EU-kommissionen anser att svenska ”nollutsläppande” bioenergianläggningar bör uteslutas från EU ETS

EU-kommissionen har sedan i september 2019 granskat Sveriges anmälda lista av anläggningar inom utsläppshandeln inför nästa handelsperiod (2021-2030). I sent skede har kommissionen nu ifrågasatt att de svenska bioenergianläggningar som redovisat nollutsläpp för perioden 2014-2018 ska tillåtas omfattas av EU ETS från 2021. Svenska regeringen anser, i likhet med Energiföretagen, att samtliga av Sverige i september 2019 anmälda anläggningar även framöver ska tillåtas ingå i utsläppshandeln. Detta eftersom de omfattas av Sveriges opt-in av fjärrvärmeanläggningar som funnits med i EU ETS sedan den första handelsperioden. Detta berör knappt 50 svenska fjärrvärmeanläggningar. EU-kommissionen förväntas fatta beslut i frågan före årsskiftet.  

Energiföretagen Sverige har i en skrivelse till EU-kommissionen den 10 december ifrågasatt grunderna för att kommissionen anser att dessa bioenergianläggningar borde uteslutas ur utsläppshandeln. Vi anser att anläggningarna är del av den svenska opt-in som EU-kommissionen godkänt sedan tidigare och det följer även av vägledningsdokument att regelverket bör tillämpas på detta sätt. Energiföretagen ser också en risk för att uteslutande av dessa anläggningar ur utsläppshandeln kan ge incitament att använda fossila bränslen för att åter kunna omfattas av utsläppshandeln och återfå fri tilldelning av utsläppsrätter. Mot denna bakgrund har vi bett EU-kommissionen att på nytt överväga sin syn i frågan och medge en fortsatt oförändrad opt-in av svenska fjärrvärmeanläggningar. Skrivelsen finns att läsa här.

Skulle EU-kommissionen fatta besluta om att utesluta de aktuella anläggningarna ur utsläppshandeln kommer den svenska förordningen (SFS 2020:1180) som regeringen just utfärdat behöva ses över omgående. Naturvårdsverket avser informera berörda anläggningsägare så snart EU-kommissionen fattat beslut i frågan. Har du frågor kan du också höra av dig till Erik Thornström på kansliet.

Skärpning av värmeriktmärket föreslås med 24 procent

EU-kommissionen skickade den 7 december ut ett förslag till nytt värmeriktmärke som är ute på en konsultation till den 4 januari. Förslaget innebär att värmeriktmärket skärps med 24 procent till den fjärde handelsperioden, vilket är i enlighet med vad som tidigare aviserats. Detta innebär att den fria tilldelningen av utsläppsrätter för tilldelningsperioden 2021-2025 väntas justeras ned i enlighet med skärpningen av värmeriktmärket.

CER/ERU- utsläppsreduktionsenheter behöver användas eller omvandlas före årsskiftet

Det är viktigt att som fjärrvärmebolag inför årsskiftet kontrollera om man har kvarstående CER/ERU-utsläppsreduktionsenheter på sitt konto i Unionsregistret. CER behöver användas eller ”växlas in” mot utsläppsrätter (EUA) före årsskiftet, annars riskerar de inte längre vara användbara. Utsläppsreduktionsenheter behöver rent tekniskt ”köpas in” till kontot och sedan växlas in genom en transaktion i registret där de ”byts ut” till EUA/EUAA. CER kan efter att de växlats in som EUA användas som ”vanliga” utsläppsrätter. Vidare information finns på www.utslappshandel.se och hos Naturvårdsverket här.

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Erik Thornström

Erik Thornström

Ansvarig skatter och styrmedel - resurseffektivitet och energianvändning
Enhet: Politik och kommunikation
Telefon: 08-677 27 08
E-post: erik.thornstrom@energiforetagen.se