Rubrik och ingress till innehållet på sidan

Framtida tariffstruktur för elnätstariffer

Publicerat av: Kalle Lindholm ·

Huvudinnehåll

Det finns skäl att ompröva de 50 år gamla säkringsabonnemangen av ett antal anledningar, såsom förändrade kundbeteenden och nya lagkrav. Tarifferna behöver utformas så att alla kundgrupper även i framtiden bär sina kostnader för elnätet och relaterad verksamhet, utan att gynna eller missgynna någon kundgrupp.

Med detta som utgångspunkt har en arbetsgrupp inom Svensk Energi (numera Energiföretagen Sverige) under en längre tid arbetat med idéer om hur en framtida nättariff kan utformas när det gäller struktur. Dessa idéer finns i rapporten: En mer marknadsanpassad tariffutformning (16-63 A huvudsäkring) och i en powerpoint-presentation  som är avsedd att kunna användas internt på företaget. Denna information finns om du loggar in som medlem.

Notera att Energimarknadsinspektionen, Ei, i sin rapport ”Åtgärder för ökad efterfrågeflexibilitet i det svenska elsystemet”, Ei R2016:15, föreslagit att Ei ska få bemyndigande att utfärda föreskrifter om hur tariffer ska utformas för att främja ett effektivt utnyttjande av elnätet. Regeringen har ännu inte (15 maj 2017) tagit ställning till om Ei ska få ett sådant bemyndigande. Ei förespråkar i rapporten tidsdifferentierade tariffer för att stimulera efterfrågeflexibilitet.

I takt med energiomställningen, med en allt större andel väderberoende elproduktion, så vill politi­ker och Energimarknadsinspektionen se aktivare kunder. Vi ser ett förändrat kundbeteende med exempelvis laddning av elbilar och egen elproduktion. Dessutom har ellagen förändrats under år 2014 så att nättarifferna inte bara ska utformas objektivt, med icke diskriminerande villkor, utan också leda till ett mer effektivt utnytt­jande av elnäten. Något som i sin tur kräver att kunderna i större utsträckning kan påverka sin nätkostnad.

Arbetsgruppen som författat rappor­ten, har utgått från såväl ett omvärlds- som ett marknads- och kundperspektiv och har analyserat hur elnätsföretagen bäst kan till­mötesgå krav och förväntningar från olika intressenter. Rapportens huvudsakliga syfte är att presentera arbetsgruppens idéer om hur en framtida nättariff kan utformas när det gäller struktur, dock inte kostnadsnivå.

Är du inte inloggad? Klicka här för att logga in och ta del av ytterligare medlemsinformation!

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Henrik Wingfors

Henrik Wingfors

Enhetschef
Enhet: Energisystem
Telefon: 08-677 26 73
E-post: henrik.wingfors@energiforetagen.se