Rubrik och ingress till innehållet på sidan

Elnätsreglering

Publicerat av: Anna Lejestrand ·

Huvudinnehåll

Här samlar vi information som medlemsföretagen kan ha nytta av vad gäller regleringen av elnätsföretagens intäktsramar.

Sveriges elnät är en samhällskritisk infrastrukturer som nu står inför stora investeringsbehov. Samtidigt har Energimarknadsinspektionen i uppdrag att under 2017 se över metoden för hur elnätsföretagens intäkter bestäms. Det ligger i såväl samhällets som elnätsföretagens intresse att få till en tydlig metod som ger utrymme för både den pågående utvecklingen och en fortsatt hög leveranskvalitet till kunderna.

Kraven på de svenska elnäten ökar. Till stor del kan det förklaras av många pågående förändringar i samhället. När fler människor flyttar in till städerna, varor och människor rör sig över hela världen och möjligheterna med digitalisering ökar – mer IT-teknik används till exempel i näten när de blir smartare – innebär det förändringar i kraven på elnäten.

Småskalig elproduktion och flexiblare kunder

Vi ska också få in mer förnybar elproduktion, inte bara från vindkraftverk utan också från riktigt små anläggningar exempelvis i form av solceller på ett villatak. Denna utveckling sammantagen ställer nya krav på flexiblare elnät.

Det ska också bli möjligt för de kunder som vill, att reagera snabbt på prisändringar när efterfrågan på el stiger och att välja när man vill använda sin el i hemmet. Syftet är att hålla nere kostnaderna för kunden men det får också fördelar för hela systemet eftersom det minskar tillfällena då elnäten är hårt ansträngda, om kunder väljer att skjuta på sin elanvändning tills efterfrågan på el viker neråt.

Samhällskritisk infrastruktur som måste fungera

Ett annat faktum är att de svenska elnäten i många fall byggdes på 1950-talet och under 20 år framåt, vilket gör att det idag finns stora behov att rusta näten inför dagens och framtidens krav. Elnätsföretagen gör redan stora investeringar. Sedan millennieskiftet har de satsat ungefär 50 miljarder kronor på att förstärka eldistributionen mot vädrets makter – oftast genom att ersätta ledningar i luften med elkablar i marken.

För att fortsätta upprustning, vädersäkring och modernisering krävs investeringar - utöver vardagens drift och underhåll.

Ei beslutar om intäkterna i fyraårsperioder

Elnätsverksamheten är ett monopol. Enligt nuvarande modell fattar Energimarknadsinspektionen, Ei, beslut om vilka intäkter ett elnätsföretag ska få under en fyraårsperiod. Besked om intäkterna ska egentligen lämnas av Ei före fyraårsperiodens början. Den första fyraårsperioden var mellan åren 2012 och 2015, men på grund av meningsskiljaktigheter har intäkterna för denna period först kunnat fastställas i slutet av perioden. Det har inneburit att elnätsföretagen fått möjlighet att ta ut extra intäkter för nästkommande period, 2016 till 2019.

På grund av höjda elnätspriser har debatten om elnätsavgifterna varit livlig under hösten och vintern 2016/2017. Ei har fått i uppdrag av regeringen att utreda om det behövs förändringar av elnätsregleringen, ett uppdrag som ska vara klart i oktober 2017. Bland annat ska Ei föreslå ändringar i lagtexter om vad som kan anses vara en rimlig avkastning för elnätsverksamheten. Ei ska också inventera elnätsföretagens genomförda och planerade investeringar i elnäten.

Det ligger i såväl kundernas som elnätsföretagens intresse att få till en tydlig metod som ger utrymme för den pågående utvecklingen och att kunderna ska fortsätta att få sin el med högsta leveranssäkerhet.

Läs gärna på vår webbplats: Så fungerar det - Elnätet

Läs om Ei:s reglering av elnätsverksamheten på Ei:s webbplats.

Är du inte inloggad? Klicka här för att logga in och ta del av ytterligare medlemsinformation i högerspalt.

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Ronald Liljegren

Ronald Liljegren

Chefsjurist
Enhet: Medlemsdialog och juridik
Telefon: 08-677 26 50
E-post: ronald.liljegren@energiforetagen.se