Rubrik och ingress till innehållet på sidan

Installationsbesiktning

Publicerat av: Leif Nordengren ·

Huvudinnehåll

Vid byggnation av fjärrvärmeledningar ska det utföras en installationsbesiktning. Här beskrivs hur installationsbesiktning baserat på konstruktions- och tillverkningskontroll i egen regi går till, avseende markförlagda ledningar.

För att göra en installationsbesiktning finns en arbetsbeskrivning med bilagor som tidigare Svensk Fjärrvärme (nu Energiföretagen Sverige) har tagit fram i samverkan med ackrediterade kontrollorgan.

Så här går en installationsbesiktning till

  1. Läs igenom samtliga dokument om installationsbesiktning (länkar till dokumenten finns till höger på denna sida).
  2. Det tillverkande företaget (fjärrvärmeföretaget) fyller i bilagorna.
  3. Bilagorna och nödvändig dokumentation skickas till ett ackrediterat kontrollorgan.
  4. Det ackrediterade kontrollorganet granskar och bedömer bilagorna och övrig dokumentation.
  5. Efter granskning och bedömning av insänd dokumentation anses installationsbesiktningen vara utförd och kan signeras av det ackrediterade kontrollorganet varpå dokumentationen skickas tillbaka till det tillverkande företaget.

Installationsbesiktning i förenklad form

Arbetsmiljöverket har samtyckt till att tidigare Svensk Fjärrvärme (nu Energiföretagen Sverige) tar fram en arbetsbeskrivning och en metod för att genomföra installationsbesiktning i förenklad form, då AFS 2005:2 och AFS 2005:3 i viss mån inte är harmoniserade med varandra.

Genom att följa arbetsbeskrivningen och genom att fylla i bilagorna till den tekniska bestämmelsen D:211 Läggningsanvisningar anser Energiföretagen Sverige att installationsbesiktning kan genomföras i förenklad form och uppfylla kraven på installations- och revisionsbesiktning i AFS 2005:3 Besiktning av trycksatta anordningar.

Formellt sett innebär den förenklade formen av installationsbesiktning, som genomförs av det ackrediterade kontrollorganet, att en del av kontrollerna och besiktningarna istället utförs av det tillverkande företaget vid tillverkningskontrollen i egen regi.

Genom att genomföra en förenklad form av installationsbesiktning för markförlagda fjärrvärmeledningar kan de svenska fjärrvärmeföretagen uppfylla kraven enligt AFS 2005:2 och AFS 2005:3 och därmed bespara kostnader för de svenska fjärr-värmeföretagen, vilket gagnar samhälle, miljö och fjärrvärmeföretagens kunder. Målsättningen är att samtliga svenska fjärrvärmeföretag arbetar enligt detta arbetssätt.

Bakgrund till installationsbesiktning i förenklad form

Arbetssättet är framtaget av tidigare Svensk Fjärrvärme (nu Energiföretagen Sverige) genom Distributionsgruppen tillsammans med ackrediterade kontrollorgan. Dokumenten som beskriver hur det går till är en Information/Arbetsbeskrivning samt en Anvisning. Till detta finns bilagor som behöver fyllas i.

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Leif Nordengren

Ansvarig distribution fjärrvärme
Enhet: Energisystem
Telefon: 08-677 27 18
E-post: leif.nordengren@energiforetagen.se