Rubrik och ingress till innehållet på sidan

Spillvärme

Huvudinnehåll

Avtalsmall spill- och överskottsvärme

Avtalsmall spill- och överskottsvärme är en checklista som inte är heltäckande och kan ligga som grund för att ta fram text till eget avtal utifrån de specifika förutsättningarna anläggningen/projektet har.

Avsikten med avtalsmallen är att den ska vara ett stöd vid överläggningar och förhandlingar samt ge möjlighet för Parterna att själva utarbeta relativt enkla heltäckande avtalsförhandlingar. En viktig utgångspunkt är att innehållet och omfattningen av avtalen till stor del beror på hur stor andel som restvärmen utgör av den totala fjärrvärmeproduktionen.

Avtalsmallen är framtagen av Energiföretagen Sverige (tidigare Svensk Fjärrvärme) tillsammans med Tillförselgruppen.

Ladda ner Avtalsmall spill- och överskottsvärme (word).