Rubrik och ingress till innehållet på sidan

Värmemarknadskommittén

Huvudinnehåll

Sedan 1950-talet har Värmemarknadskommittén, VMK, och dess föregångare varit en gemensam mötesplats för branchorganisationen och fjärrvärmekundernas motsvarigheter. Här har parterna diskuterat och kommit överens om villkor som ska tillämpas i avtal mellan fjärrvärmeleverantörer och fjärrvärmekunder.

Värmemarknadskommittén, VMK, består av representanter från Fastighetsägarna, HSB, Hyresgästföreningen, Riksbyggen, SABO och Energiföretagen Sverige, med medlemsföretag i olika storlekar spridda över landet. Organisationens stora uppgift är att utveckla fjärrvärmen, främst med fokus på metoder för värdering av dess egenskaper och villkor i avtal mellan fjärrvärmeleverantörer och fjärrvärmekunder.

Inom VMK råder ett öppet och bra diskussionsklimat med det gemensamma målet att överenskommelser ska bli bra för alla parter. VMK träffas 5–6 gånger per år via uppkoppling eller fysiskt. För verksamhetsåret 2018 har Adam Lindroth från Stockholm Exergi valts till ordförande och Mari-Louise Persson från Riksbyggen till vice ordförande.

Miljövärdering för kundtrygghet

Stora frågor på senare tid har till exempel gällt fjärrvärmens miljövärden, en redovisning där kriterierna har överenskommits med kundorganisationerna. Här diskuterar och godkänner VMK faktorer som Energiföretagen Sverige tar fram årligen, baserat på den gemensamma överenskommelsen. Därmed råder enighet om hur miljöpåverkan från energianvändningen i fastigheter som värms med fjärrvärme ska värderas. Det betyder att kunder och boende kan känna sig trygga med att redovisade värden har tagits fram på ett bra och likvärdigt sätt.

De parametrar som ingår i miljövärderingen är resurseffektivitet, klimat­påverkan och andel fossila bränslen, där:

  • resurseffektivitet mäts som ian­språktagen primärenergi i förhållande till levererad energi till slutkund.
  • klimatpåverkan mäts som emitterade koldioxidekvivalenter i förhållande till levererad energi till slutkund.
  • andel fossila bränslen mäts som insatt energi i form av kol, fossil olja och naturgas i förhållande till total insatt energi till fjärrvärmeproduktion.

Medlemmarna i VMK har genom att underteckna överenskommelsen bestämt sig för att förorda den redovisade metoden. Uppdateringar och revideringar görs en gång per år.

Andra aktuella frågor under våren 2018 har varit revideringen av de allmänna avtalsvillkoren för att anpassa dem efter de allmänna villkorens klausul för behandling av personuppgifter till EU:s dataskyddsförordning, GDPR, som trädde i kraft den 25 maj 2018.

Läs om fjärrvärmens miljövärden här

Läs VMK:s överenskommelse om miljövärdering här

Allmänna avtalsvillkor för fjärrvärme